Türkçe
|
   
 
 
Tek odaðýmýz, ürünlerinize Servis Hizmetleri vermek !
Deneyimli kadromuz ve servislerimizle, ürünlerinizin satýþ sonrasý servis hizmetlerini biz verelim, siz tüm operasyon için sadece bir kontak noktasý ile irtibat kurun ve dünyanýn her yerinden online takip edin.
 
   
Marka Servisi Deðil, Servis Markasý !
2006 yýlýnda kurulan Servis Noktasý A.Þ., baþlangýçta 7 il ve 19 anlaþmalý servis noktasý ile yola çýkmýþtýr. 2007 yýlý sonu itibariyle 67 il ve 250 anlaþmalý servis noktasýna ulaþmýþ olan ServisPoint, þu an 79 il ve 400 anlaþmalý servis noktasýyla Tüketici Elektroniði ve Biliþim ürünlerinde, üretici, ithalatçý ve distribütörlere satýþ sonrasý servis hizmetleri vermektedir.

Saðladýðý yaygýn servis hizmetlerinin yaný sýra, 400 m2 alana ve 6 farklý TSE kriterine sahip Mecidiyeköy'deki Merkez Servisi aracýlýðýyla, hem sahadaki servis noktalarýna malzeme ve teknik destek saðlamakta, hem de müþterilerine isterlerse tek noktadan servis hizmetleri sunmaktadýr.

Kullanmýþ olduðu web tabanlý yazýlýmý sayesinde, 400 servis noktasýný, sahada yapýlan iþleri, malzeme ve lojistik trafiðini yöneten ServisPoint, ayný zamanda müþterilerine kendi ürünleriyle ilgili satýþ sonrasý servis hizmetlerini online takip edebilme ve ayrýntýlý raporlar alabilme olanaðý saðlamaktadýr.

Misyonumuz
Ülke geneline daðýlmýþ tecrübeli, kaliteli hizmet veren, müþteri odaklý servis aðýyla, markalara ve tüketicilere ister yerinde, isterlerse yaygýn olarak üstün hizmet standartlarýnda hýzlý servis hizmeti sunmak. Kontratýný taþýdýðý markalara katma deðer katarak rekabet güçlerini arttýrmak, Tüketici hizmetleri yönetimi için yapmýþ olduklarý harcamalarý minimize ederek ürünlerinde fiyat avantajý yaratmalarýna katký saðlamak. Tüketicilere kaliteli, güvenilir ve hýzlý servis hizmetini ekonomik olarak sunmak.

Vizyonumuz
Geliþmiþ IT alt yapýlarý ve iletiþim teknolojilerine her zaman sahip olarak, kontratýný taþýdýðý firmalara vermiþ olduðu servis hizmetlerinin yaný sýra CRM hizmetleri sunmak, AB ülkelerindeki uygulamalarý kendine örnek alarak Türkiye'de bu anlamda yapmýþ olduðu önderliði, üreteceði yeni fikirler ve hizmetlerle sürdürmek.
Her Hakkı Saklıdır © 2006-2011 | Daha fazla bilgi için: bilgi@servispoint.com
www.notebooktamirpoint.com www.donanimkurdu.com www.hardavat.com