Türkçe
|
   
 
 
Ýþbirliðimizin baþarýsý, markalarýmýzýn ortak geleceði olacaktýr...
Sizin markanýz bizim markamýz. Bu nedenle markanýzýn müþteri tarafýnda inanýlan, güvenilen ve en önemlisi tercih edilen bir marka olmasýný saðlamak için tüm gücümüzle çalýþýyoruz.
 
   
 
Yüksel Elektroteknik
Yüksel Elektrotekniðin Next, NextStar, Next&NextStar, NextWave, NextPower ve diðer markalarýna ait tüm Uydu Alýcýlarý, Çanak Antenleri, LCD Televizyonlarý, Ev Sinema Sistemleri, Oto Ses Sistemleri ve Navigasyon Sistemlerini içeren ürün gruplarýndaki ürünlerin, tüm Türkiye çapýnda satýþ sonrasý servis hizmetlerini ve ayrýca bu ürünlerin yine tüm Türkiye çapýnda zincir maðazalardan satýþý sonrasýnda oluþan kurulum hizmetlerini gerçekleþtirmekteyiz.
Sapphire Technology
Dünyanýn önde gelen ekran kartý üreticilerinden AMD/ATI'nin en büyük iþ ortaklarýndan biri olan Sapphire Technology'nin ürettiði ekran kartý ve anakartlarýnýn Türkiye RMA test merkezi iþlemlerini gerçekleþtirmekteyiz. Yapýlan iþlem özetle; Sapphire distribütörlerinden gelen arýzalý ekran kartý ve anakartlarýn, Sapphire'le belirlenen prosedürler doðrultusunda testilerinin gerçekleþtirilmesi ve gerçekten arýzalý bulunan kartlarýn yurt dýþýna gönderilmesi ve tüm operasyonun taraflara raporlanmasý.
MSI
Dünyanýn önde gelen teknoloji üreticilerinden MSI'ýn ürettiði Anakart, Ekran kartý, Notebook ve All in One PC'lerin Türkiye RMA merkezi iþlemlerini gerçekleþtirmekteyiz. ServisPoint olarak MSI ürünlerinin Türkiye'deki tek yetkili Servis Merkeziyiz.
Teleses
Teleses'in Türkiye pazarýna sunmuþ olduðu, LCD/LED/Plazma TV ürün gruplarýndaki ürünlerin tüm Türkiye çapýnda kurulum hizmetlerini gerçekleþtirmekteyiz.
Dijital Trend
Dijital Trend'in Türkiye pazarýna sunmuþ olduðu, LCD/LED/Plazma TV ürün gruplarýndaki ürünlerin tüm Türkiye çapýnda kurulum hizmetlerini gerçekleþtirmekteyiz.
D-Smart
Türkiye'nin dijital TV platformu D-Smart'ýn zincir maðazalardan satýlan ürünlerinin, Türkiye'ye yayýlmýþ yaklaþýk 400 servis noktasý ile kurulum hizmetlerini gerçekleþtirmekteyiz. Bunun dýþýnda D-Smart’ýn Türkiye’nin önemli markalarý ile yaptýðý projelerin keþif ve kurulum hizmetlerini gerçekleþtirmekteyiz. Servis noktalarýndan gelen keþif sonuçlarýný D-Smart’a bildirmekteyiz. Gelen onay neticsinde kurulum için gereken donanýmlarýn D-Smart’tan tedarik edilerek servis noktalarýna daðýtýlmasýný ve kurulumlarýn sorunsuz olarak yapýlmasýný saðlamaktayýz.
Smile ADSL
Türkiye’nin önde gelen Internet servis saðlayýcýlarýndan Smile ADSL’in, Türkiye'ye yayýlmýþ yaklaþýk 400 servis noktasý ile kurulum ve arýza müdahale hizmetlerini gerçekleþtirmekteyiz. Sahadaki servis noktalarýnýn kurulum ve arýza müdahale durumlarýnda ihtiyaç duyduðu modem taleplerini takip ederek, Smile – Merkez Servis ve Servis noktalarý arasýnda oluþan lojistik trafiðini yönetmekteyiz.
Psikotek Danýþmanlýk
Tüm Türkiye çapýnda ticari araç kullanan sürücülere yönelik olarak uygulanan psikoteknik testlerinin yapýldýðý test sistemlerinin üretimi, onarýmý ve kurulum hizmetlerini gerçekleþtirmekteyiz.
Odit A.Þ.
Odit A.Þ.'nin ithal ettiði BulBul Navigasyon Cihazlarýnýn tüm Türkiye çapýnda satýþ sonrasý servis hizmetlerini gerçekleþtirmekteyiz.
 
Her Hakkı Saklıdır © 2006-2011 | Daha fazla bilgi için: bilgi@servispoint.com
www.notebooktamirpoint.com www.donanimkurdu.com www.hardavat.com