Türkçe
|
   
 
 
Web tabanlý yazýlýmýmýzla, tüm operasyonu online izleyin !
Ýhtiyacýnýza uygun üreteceðimiz raporlama araçlarýyla, ürünlerinize ait satýþ sonrasý servis hizmetlerini online takip edin, satýþ ve satýn alma stratejilerinize yön verin.
 
   
Bir Ýmzayla Yaygýn ve Kaliteli Servis Teþkilâtýna Sahip Olun !
Yaygýn ve kaliteli bir servis teþkilâtý oluþturmanýn ne kadar maliyetli bir iþ olduðunu biliyoruz. Bizimle yapacaðýnýz sözleþme sayesinde size, tüm Türkiye çapýnda yaygýn ve kaliteli servis aðýna sahip olma imkâný sunuyoruz. Böylece asgari maliyetle, yaygýn servis aðýna sahip pazar lideri konumundaki firmalarla rekabet etme fýrsatý elde etmiþ olacaksýnýz.

Tüm Satýþ Sonrasý Servis Hizmetleriniz Ýçin Bir Kontak Noktasýyla Ýrtibat Kurun !
Servislerinizin yönetimi ve sahada oluþan problemleriniz için tek kontak noktasý ile irtibat kurun, müþteri hizmetleri maliyetlerinizi minimuma düþürün. Sahada oluþan problemleri biz çözelim, siz sadece satýþ ve pazarlamaya odaklanýn.

Zincir Maðazalara Hemen Satýþ Yapýn !
Günümüz satýþ kanallarý arasýnda zincir maðazalarýn aðýrlýðý yadsýnamaz bir gerçek. Ürünlerinizin zincir maðazalarda satýlýyor olmasý, hem satýþ rakamlarýnýzý, hem de markanýzýn yaygýnlýðýný ciddi anlamda arttýracaktýr. Öte yandan zincir maðazalarýn pek çoðu, ürünlerinizin maðazalarýndan satýþý için ön koþul olarak yaygýn ve kaliteli servis teþkilâtý istemektedirler. Hali hazýrda Teknosa, Electro World, Darty, Media Markt, Bimeks, Vatan Bilgisayar ve Gold Bilgisayar gibi sektörün önde gelen zincir maðazalarý ile çalýþan ServisPoint, size saðlayacaðý hizmetlerle ürünlerinizin zincir maðazalardan satýþýný kolaylaþtýracaktýr.

Tüm Operasyonu Online Ýzleyin ve Raporlayýn !
ServisPoint olarak böylesine yaygýn bir servis operasyonunun yönetilmesinin, kuvvetli ve amaca yönelik bir yazýlýmla olabileceðini biliyoruz. Sözleþmeli firmalarýmýzýn iþ modellerine göre oluþturduðumuz web tabanlý yazýlýmýmýz sayesinde, size tüm operasyonu 7/24 dünyanýn her yerinden online izleme ve raporlama imkâný sunuyoruz. Elde edeceðiniz sonuçlar doðrultusunda satýþ, pazarlama ve satýn alma stratejilerinizi belirlemenize katkýda bulunuyoruz.

Call Center ve Help Desk Ýhtiyaçlarýnýza da Cevap Veriyoruz !
Mevcut altyapýmýzla, ihtiyacýnýza yönelik olarak Call Center ve/veya Help Desk ihtiyaçlarýnýza da cevap veriyoruz. Bu sayede satýþ öncesi ve satýþ sonrasý olarak komple çözümler üretiyoruz.

Her Hakkı Saklıdır © 2006-2011 | Daha fazla bilgi için: bilgi@servispoint.com
www.notebooktamirpoint.com www.donanimkurdu.com www.hardavat.com